NTI Reader
NTI Reader

大乐 (大樂) dàlè

dàlè phrase great bliss / mahāsukha
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教
Notes: A frequently used term in Mahāyāna texts (BL 'mahāsukha')

Contained in

大乐金刚不空真实三么耶经佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经大乐金刚不空真实三昧耶经般若波罗蜜多理趣释般若波罗蜜多理趣经大乐不空三昧真实金刚萨埵菩萨等一十七圣大曼荼罗义述大乐金刚萨埵修行成就仪轨金刚顶胜初瑜伽经中略出大乐金刚萨埵念诵仪金刚顶普贤瑜伽大教王经大乐不空金刚萨埵一切时方成就仪

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jing Tu Wu Hui Nian Fo Lue Fa Shi Yi Zan 《淨土五會念佛略法事儀讚》 Scroll 2 37
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 28
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 7 17
Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》 Scroll 3 16
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 23 15
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 21 15
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 7 14
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 12
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 6 10
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 4 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大乐说 大樂說 名大樂說 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 4 21
大乐金刚 大樂金剛 大樂金剛不空神呪金剛法門 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 578 18
最上大乐 最上大樂 得最上大樂 Vajraśekharasūtra 《金剛頂瑜伽理趣般若經》 Scroll 1 12
名为大乐 名為大樂 是故涅槃名為大樂 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 23 10
欲大乐 欲大樂 謂大欲大樂 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 9
说大乐 說大樂 說大樂不空金剛三昧平等般若波羅蜜經 Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 6
南无大乐 南無大樂 南無大樂說佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 1 6
便大乐 便大樂 便大樂喜 Nandi Shi Jing (Nandapravrajyāsūtra) 《佛說難提釋經》 Scroll 1 6
大乐喜 大樂喜 便大樂喜 Nandi Shi Jing (Nandapravrajyāsūtra) 《佛說難提釋經》 Scroll 1 6
大乐行 大樂行 於大樂行言說成辦 Foshuo Kai Jue Zixing Boreluomiduo Jing 《佛說開覺自性般若波羅蜜多經》 Scroll 1 5