NTI Reader
NTI Reader

阃 (閫) kǔn

  1. kǔn noun a threshold
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '閫')
  2. kǔn noun women's quarters
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '閫')

Contained in

阃奥令阃

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 2 9
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shan Si Tongzi Jing) 《善思童子經》 Scroll 1 8
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Fo Shuo Dafang Guangdeng Ding Wang Jing) 《佛說大方等頂王經》 Scroll 1 8
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 62 7
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 14 6
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 13 5
Quotations from Abbot Mi An 《密菴和尚語錄》 Scroll 1 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 24 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 58 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 23 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
门阃 門閫 譬如門閫常住不動 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 155
阃外 閫外 閫外 Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 2 24
阃门限 閫門限 閫門限也 Qing Guanyin Jing Shu Chan Yi Chao 《請觀音經疏闡義鈔》 Scroll 3 18
城门阃 城門閫 迴還以足蹋城門閫 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 15
云阃 雲閫 又作梱同苦本反鄭玄注禮云閫門限也說文門橜也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 9 13
阃上 閫上 到門閫上 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 12
阃域 閫域 閫域也 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 3 11
踰阃 踰閫 十七年間足不踰閫 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 9 8
履阃 履閫 由佛履閫故 Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 2 7
握阃 握閫 何故德山大似握閫外威權 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 3 5