NTI Reader
NTI Reader

车行 (車行) chē háng

chē háng noun auto shop
Domain: Commerce 商务

Contained in

车行道

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Dingzhi Buding Yin Jing) 《入定不定印經》 Scroll 1 15
Sūtrasamuccaya (Dasheng Bao Yaoyi Lun) 《大乘寶要義論》 Scroll 3 11
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 2
Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 Scroll 2 2
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 4 2
Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 《大乘集菩薩學論》 Scroll 1 2
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 4 2
Sūtrasamuccaya (Dasheng Bao Yaoyi Lun) 《大乘寶要義論》 Scroll 2 2
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 76 1
Subāhuparipṛcchā (Su Po Hu Tongzi Qingwen Jing) 《蘇婆呼童子請問經》 Scroll 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
车行菩萨 車行菩薩 云何羊車行菩薩 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Dingzhi Buding Yin Jing) 《入定不定印經》 Scroll 1 20
羊车行 羊車行 所謂羊車行 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Dingzhi Buding Yin Jing) 《入定不定印經》 Scroll 1 16
象车行 象車行 象車行 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Dingzhi Buding Yin Jing) 《入定不定印經》 Scroll 1 14
譬如车行 譬如車行 譬如車行 Subāhuparipṛcchā (Su Po Hu Tongzi Qingwen Jing) 《蘇婆呼童子請問經》 Scroll 1 2
车行迹 車行跡 車行跡也 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 4 2
容车行 容車行 間有道容車行來 Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 4 2
车行处 車行處 乃至車行處便乘車往 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 3 2
车行住 車行住 在虛空中隨車行住 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 62 2
后车行 後車行 自後車行聚落 Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 4 2
车行来 車行來 間有道容車行來 Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 4 2