NTI Reader
NTI Reader

huì

  1. huì noun a beak / a bill / a snout
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '喙')
  2. huì verb to pant
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '喙')

Contained in

置喙

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 8 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 53 5
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 15 4
Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 Scroll 8 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 11 3
Zhe Yi Lun 《折疑論》 Scroll 2 3
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 14 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 65 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 94 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
鸟喙 鳥喙 晝度樹不久當生如鳥喙 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 34
赤喙 赤喙 二體同山海經云黃山有鳥青羽赤喙人舌能作人語名曰鸚鵡曲禮曰鸚鵡能言 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 4 16
喙食 喙食 下除禁反大如雕紫綠色長頸赤喙食虵其羽以畫酒飲之即死也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 33 9
乌喙 烏喙 有鳥名鐵烏喙 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7
喙人 喙人 二體同山海經云黃山有鳥青羽赤喙人舌能作人語名曰鸚鵡曲禮曰鸚鵡能言 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 4 6
喙鸟 喙鳥 及鐵喙鳥 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 2 6
喙音 喙音 上音卓廣雅啄齧也說文鳥食也從口豖聲也豖音寵綠反經文從彖作喙非也喙音吁穢反下唐濫反廣雅 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 1 5
喙喙 喙喙 心心有主喙喙爭鳴 Sanjiao Ping Xin Lun 《三教平心論》 Scroll 1 4
云喙 雲喙 上弟泥反驢蹄小而圓非牛蹄類也下兄衛反杜注左傳云喙口也說文從口 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 56 4
金喙 金喙 又復皆有一金喙鳥游戲其上 Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 4 4