NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

huì

  1. huì noun a beak / a bill / a snout
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '喙')
  2. huì verb to pant
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '喙')

Contained in

置喙

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 8 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 53 5
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 15 4
Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 Scroll 1 3
Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 Scroll 8 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 95 3
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 14 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 11 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 28 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
鸟喙 鳥喙 晝度樹不久當生如鳥喙 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 34
赤喙 赤喙 二體同山海經云黃山有鳥青羽赤喙人舌能作人語名曰鸚鵡曲禮曰鸚鵡能言 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 4 16
喙食 喙食 下除禁反大如雕紫綠色長頸赤喙食虵其羽以畫酒飲之即死也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 33 9
乌喙 烏喙 有鳥名鐵烏喙 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7
喙鸟 喙鳥 及鐵喙鳥 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 2 6
喙人 喙人 二體同山海經云黃山有鳥青羽赤喙人舌能作人語名曰鸚鵡曲禮曰鸚鵡能言 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 4 6
喙音 喙音 上音卓廣雅啄齧也說文鳥食也從口豖聲也豖音寵綠反經文從彖作喙非也喙音吁穢反下唐濫反廣雅 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 1 5
喙喙 喙喙 心心有主喙喙爭鳴 Sanjiao Ping Xin Lun 《三教平心論》 Scroll 1 4
云海喙 雲海喙 上弟泥反驢蹄小而圓非牛蹄類也下兄衛反杜注左傳云喙口也說文從口 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 56 4
鹦鹉喙 鸚鵡喙 鸚鵡喙 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 14 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
惡口 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 2
Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
不久 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
兩頭 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 1
Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 2
如來 Scroll 1 in Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator 1
金剛 Scroll 3 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
Scroll 2 in Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 1
Scroll 600 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
Scroll 2 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
Scroll 4 in Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 3
Scroll 1 in Fo Shuo Nei Shen Guan Zhang Ju Jing 《佛說內身觀章句經》 1
Scroll 1 in Wu Ku Zhang Ju Jing 《五苦章句經》 1
Scroll 6 in Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 1
山王 Scroll 2 in Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 1
墮落 Scroll 1 in Samantamukhapraveśaraśmivimaloṣṇīṣaprabhāsarvatathāgatahṛdayasamāvalokitadhāraṇī (Fo Ding Fang Wugou Guangming Ru Pu Men Guancha Yiqie Rulai Xin Tuoluoni Jing) 《佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經》 1
Scroll 7 in Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 2
鸚鵡 Scroll 14 in Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 3
捉取 Scroll 4 in Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 2
Scroll 3 in Fu Gai Zheng Xing Suo Ji Jing 《福蓋正行所集經》 1
Scroll 7 in Fu Gai Zheng Xing Suo Ji Jing 《福蓋正行所集經》 1
Scroll 10 in Fu Gai Zheng Xing Suo Ji Jing 《福蓋正行所集經》 1
Scroll 3 in Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 《涅槃玄義發源機要》 1
Scroll 2 in Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 1