NTI Reader
NTI Reader

版权宣告 (版權宣告) bǎnquán xuāngào

bǎnquán xuāngào phrase copyright notice
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律