NTI Reader
NTI Reader

一切众生 (一切眾生) yīqiè zhòngshēng

yīqiè zhòngshēng phrase all sentient beings
Domain: Buddhism 佛教

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 18 284
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 17 257
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 16 230
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 26 224
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 28 213
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 19 207
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 194
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 29 161
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 32 108
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 25 98

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
使一切众生 使一切眾生 若使一切眾生無有生者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 18
一切众生无有 一切眾生無有 若使一切眾生無有生者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 16
安慰一切众生 安慰一切眾生 瞿曇不常欲安慰一切眾生 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 10
知一切众生 知一切眾生 比丘知一切眾生所著 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 8
一切众生修习 一切眾生修习 於一切眾生修習慈心 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 47 8
视一切众生 視一切眾生 如來等視一切眾生如羅睺羅 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 7
一切众生类 一切眾生類 一切眾生類 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 6
谓一切众生 謂一切眾生 謂一切眾生 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 6
利益一切众生 利益一切眾生 彼王恒作如此利益一切眾生 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 6
施一切众生 施一切眾生 施一切眾生無畏 San Gui Wu Jie Ci Xin Yanli GongdeJing (Velāma) 《三歸五戒慈心厭離功德經》 Scroll 1 5