NTI Reader
NTI Reader

随喜 (隨喜) suíxǐ

suíxǐ noun anumodana / admiration
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: anumodana, Pāli: same; taking delight in other people's virtuous acts (BL 'anumodana'; FGDB '隨喜')

Contained in

随喜迴向任运随喜见善随喜随喜功德品

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 61 95
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 11 71
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 10 65
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 3 50
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 11 49
Karmāvaraṇapratipraśrabdhi (Pusa Cang Jing) 《菩薩藏經》 Scroll 1 48
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 10 39
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 543 38
Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 6 34
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 505 32

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
欢喜随喜 歡喜隨喜 歡喜隨喜 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 341
生随喜 生隨喜 心生隨喜 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 81
随喜心 隨喜心 無隨喜心 Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 Scroll 1 47
现前随喜 現前隨喜 現前隨喜 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 168 28
深心随喜 深心隨喜 既憶念已深心隨喜 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 436 25
起随喜 起隨喜 而起隨喜心 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 23
妙随喜 妙隨喜 最上最妙隨喜之心 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 543 13
随喜福德 隨喜福德 有菩薩摩訶薩隨喜福德與一切眾生共之 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 11 13
一念随喜 一念隨喜 若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 3 12
作随喜 作隨喜 所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 170 12