NTI Reader
NTI Reader

阿耨多罗三藐三菩提心 (阿耨多羅三藐三菩提心) ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn

ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn phrase aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
Domain: Buddhism 佛教
Notes: MWE: 阿耨多罗三藐三菩提 'anuttarasamyaksaṃbodhi' + 心 'heart', A full formulation of the term bodhicitta (BL 'bodhicitta'; FGDB '菩提心')

Contained in

金刚顶瑜伽中发阿耨多罗三藐三菩提心论发阿耨多罗三藐三菩提心

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 9
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 6
Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing) 《虛空藏菩薩經》 Scroll 1 6
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 20 5
Fo Shuo Zhu Fa Yong Wang Jing 《佛說諸法勇王經》 Scroll 1 5
Gayāśīrṣasūtra (Jia Ye Shanding Jing) 《伽耶山頂經》 Scroll 1 5
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 22 5
Gayāśīrṣasūtraṭīka (Wenshushili Wen Puti Jinglun) 《文殊師利菩薩問菩提經論》 Scroll 1 4
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 54 4
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 15 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
劝发阿耨多罗三藐三菩提心 勸發阿耨多羅三藐三菩提心 勸發阿耨多羅三藐三菩提心 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 12
发起阿耨多罗三藐三菩提心 發起阿耨多羅三藐三菩提心 或是往昔令其發起阿耨多羅三藐三菩提心 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 3 9
不退阿耨多罗三藐三菩提心 不退阿耨多羅三藐三菩提心 不退阿耨多羅三藐三菩提心 Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 5 7
复发阿耨多罗三藐三菩提心 復發阿耨多羅三藐三菩提心 不能復發阿耨多羅三藐三菩提心 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 77 6
不退转阿耨多罗三藐三菩提心 不退轉阿耨多羅三藐三菩提心 無量無邊眾生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 10 6
阿耨多罗三藐三菩提心中 阿耨多羅三藐三菩提心中 菩薩迴向心不在阿耨多羅三藐三菩提心中 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 5
住阿耨多罗三藐三菩提心 住阿耨多羅三藐三菩提心 即有四大王天住阿耨多羅三藐三菩提心者諸天子眾 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 4 4
什深阿耨多罗三藐三菩提心 甚深阿耨多羅三藐三菩提心 我不應壞是甚深阿耨多羅三藐三菩提心 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 19 4
始发阿耨多罗三藐三菩提心 始發阿耨多羅三藐三菩提心 我今始發阿耨多羅三藐三菩提心 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 55 4
有为阿耨多罗三藐三菩提心 有為阿耨多羅三藐三菩提心 善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 15 4