NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

阿耨多罗三藐三菩提心 (阿耨多羅三藐三菩提心) ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn

ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn phrase aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
Domain: Buddhism 佛教
Notes: MWE: 阿耨多罗三藐三菩提 'anuttarasamyaksaṃbodhi' + 心 'heart', A full formulation of the term bodhicitta (BL 'bodhicitta'; FGDB '菩提心')

Contained in

金刚顶瑜伽中发阿耨多罗三藐三菩提心论

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 17 31
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 30
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 15 24
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 18
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Weimojie Suo Shuo Jing) 《維摩詰所說經》 Scroll 1 17
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 2 17
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 17
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 15
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 14
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 46 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 皆發阿耨多羅三藐三菩提心 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 1845
劝发阿耨多罗三藐三菩提心 勸發阿耨多羅三藐三菩提心 勸發阿耨多羅三藐三菩提心 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 12
阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩诃萨 阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩 一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 166 9
发起阿耨多罗三藐三菩提心 發起阿耨多羅三藐三菩提心 或是往昔令其發起阿耨多羅三藐三菩提心 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 3 9
阿耨多罗三藐三菩提心时 阿耨多羅三藐三菩提心時 汝初發阿耨多羅三藐三菩提心時 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 8
不退阿耨多罗三藐三菩提心 不退阿耨多羅三藐三菩提心 不退阿耨多羅三藐三菩提心 Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 5 7
复发阿耨多罗三藐三菩提心 復發阿耨多羅三藐三菩提心 不能復發阿耨多羅三藐三菩提心 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 77 6
阿耨多罗三藐三菩提心功德 阿耨多羅三藐三菩提心功德 菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 17 6
不退转阿耨多罗三藐三菩提心 不退轉阿耨多羅三藐三菩提心 無量無邊眾生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 10 6
阿耨多罗三藐三菩提心中 阿耨多羅三藐三菩提心中 菩薩迴向心不在阿耨多羅三藐三菩提心中 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 1 in Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 1
無有阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 2
復有阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 1 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 17
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 3 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 5
復有無量阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 4 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 3
無量眾生阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 5 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 7
無量無邊阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 6
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 30
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 3 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 17
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 4 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 15
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 5 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 10
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 12
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 2 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 18
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 3 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 6
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 4 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 8
眾生舍利神變阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 5 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
最初阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 1 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 3
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 2 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
等等阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2
無邊有情等等阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 5 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 1 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
阿耨多羅三藐三菩提心 Scroll 4 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1