NTI Reader
NTI Reader

阿耨多罗三藐三菩提心 (阿耨多羅三藐三菩提心) ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn

ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn phrase aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
Domain: Buddhism 佛教
Notes: MWE: 阿耨多罗三藐三菩提 'anuttarasamyaksaṃbodhi' + 心 'heart', A full formulation of the term bodhicitta (BL 'bodhicitta'; FGDB '菩提心')

Contained in

金刚顶瑜伽中发阿耨多罗三藐三菩提心论

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 17 31
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 30
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 15 24
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 18
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 2 17
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Weimojie Suo Shuo Jing) 《維摩詰所說經》 Scroll 1 17
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 17
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 15
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 14
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 46 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
发阿耨多罗三藐三菩提心 髮阿耨多羅三藐三菩提心 皆發阿耨多羅三藐三菩提心 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 1845
劝发阿耨多罗三藐三菩提心 勸發阿耨多羅三藐三菩提心 勸發阿耨多羅三藐三菩提心 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 12
发起阿耨多罗三藐三菩提心 發起阿耨多羅三藐三菩提心 或是往昔令其發起阿耨多羅三藐三菩提心 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 3 9
阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩诃萨 阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩 一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 166 9
阿耨多罗三藐三菩提心时 阿耨多羅三藐三菩提心時 汝初發阿耨多羅三藐三菩提心時 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 8
不退阿耨多罗三藐三菩提心 不退阿耨多羅三藐三菩提心 不退阿耨多羅三藐三菩提心 Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 5 7
不退转阿耨多罗三藐三菩提心 不退轉阿耨多羅三藐三菩提心 無量無邊眾生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 10 6
阿耨多罗三藐三菩提心功德 阿耨多羅三藐三菩提心功德 菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 17 6
复发阿耨多罗三藐三菩提心 復發阿耨多羅三藐三菩提心 不能復發阿耨多羅三藐三菩提心 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 77 6
阿耨多罗三藐三菩提心中 阿耨多羅三藐三菩提心中 菩薩迴向心不在阿耨多羅三藐三菩提心中 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 5