NTI Reader
NTI Reader

兜率多天 Dōushuàiduō tiān

Dōushuàiduō tiān proper noun Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Heaven 天
Notes: Sanskrit equivalent: tuṣita, Pāli: tusita, one of the heavenly realms in Buddhist cosmology (FGDB '兜率天'; Lancaster 1968, 378; Conze 1973, 311-324)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Biography of Dharma Master Vasubandhu 《婆藪槃豆法師傳》 Scroll 1 2
Da Ji Piyu Wang Jing 《大集譬喻王經》 Scroll 2 1
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 8 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 1
Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 Scroll 1 1