NTI Reader
NTI Reader

拘絺罗 (拘絺羅) Jūchīluó

Jūchīluó proper noun Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
Notes: Sanskrit equivalent: kauṣṭhila, Pāli: koṭṭhita. Kauṣṭhila was one of the ten great disciples of the Buddha 十大弟子, first in analytic knowledge (FGDB '拘絺羅'; BL 'Kauṣṭhila')

Contained in

摩诃拘絺罗大拘絺罗经拘絺罗经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 98
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 38
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 30 11
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 3 8
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 10 7
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 6
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 1 4
Fenbie Gongde Lun 《分別功德論》 Scroll 4 4
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 25 2
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大拘絺罗 大拘絺羅 至尊者大拘絺羅所 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 97
贤者拘絺罗 賢者拘絺羅 賢者拘絺羅 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 72
拘絺罗答曰 拘絺羅答曰 尊者大拘絺羅答曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 34
尊者拘絺罗 尊者拘絺羅 尊者拘絺羅晡時從禪起 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 9
拘絺罗池 拘絺羅池 於拘絺羅池側正坐思惟 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 4
拘絺罗告 拘絺羅告 尊者大拘絺羅告質多羅象子比丘曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 4
拘絺罗曰 拘絺羅曰 質多羅象子比丘諸親朋友語尊者大拘絺羅曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 3
拘絺罗语 拘絺羅語 尊者大拘絺羅語質多羅象子比丘諸親朋友曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 3
拘絺罗阿难 拘絺羅阿難 拘絺羅阿難 Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 2 2
拘絺罗言 拘絺羅言 舍利子問拘絺羅言 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 2