NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

拘絺罗 (拘絺羅) Jūchīluó

Jūchīluó proper noun Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
Notes: Sanskrit equivalent: kauṣṭhila, Pāli: koṭṭhita. Kauṣṭhila was one of the ten great disciples of the Buddha 十大弟子, first in analytic knowledge (FGDB '拘絺羅'; BL 'Kauṣṭhila')

Contained in

摩诃拘絺罗大拘絺罗经拘絺罗经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 98
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 38
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 30 11
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 30 11
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 3 8
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 10 7
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 6
Fenbie Gongde Lun 《分別功德論》 Scroll 4 4
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 1 4
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 21 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
大拘絺罗 大拘絺羅 至尊者大拘絺羅所 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 97
贤者拘絺罗 賢者拘絺羅 賢者拘絺羅 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 72
拘絺罗答曰 拘絺羅答曰 尊者大拘絺羅答曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 34
尊者拘絺罗 尊者拘絺羅 尊者拘絺羅晡時從禪起 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 9
拘絺罗告 拘絺羅告 尊者大拘絺羅告質多羅象子比丘曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 4
拘絺罗池 拘絺羅池 於拘絺羅池側正坐思惟 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 4
拘絺罗曰 拘絺羅曰 質多羅象子比丘諸親朋友語尊者大拘絺羅曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 3
拘絺罗语 拘絺羅語 尊者大拘絺羅語質多羅象子比丘諸親朋友曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 3
拘絺罗阿难 拘絺羅阿難 拘絺羅阿難 Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 2 2
拘絺罗在 拘絺羅在 尊者大拘絺羅在彼眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
至尊拘絺羅 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 38
尊者拘絺羅 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
尊者拘絺羅 Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 11
尊者拘絺羅 Scroll 30 in Madhyamāgama 《中阿含經》 11
拘絺羅在後 Scroll 55 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
尊者拘絺羅 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 6
拘絺羅思惟 Scroll 16 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
拘絺羅 Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
至尊拘絺羅 Scroll 10 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 7
拘絺羅四辯 Scroll 21 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
云何拘絺羅 Scroll 4 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
南無拘絺羅難陀 Scroll 1 in Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 1
拘絺羅阿難 Scroll 2 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 1
拘絺羅阿難 Scroll 3 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 1
第四拘絺羅 Scroll 1 in Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao 《胎藏金剛教法名號》 2
所以拘絺羅四辯第一 Scroll 4 in Fenbie Gongde Lun 《分別功德論》 4
尊者拘絺羅 Scroll 25 in Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 2
拘絺羅 Scroll 1 in Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 4
拘絺羅 Scroll 3 in Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 8
尊者拘絺羅 Scroll 4 in Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 1
拘絺羅 Scroll 1 in Karmasiddhiprakaraṇa (Ye Chengjiu Lun) 《業成就論》 1
拘絺羅 Scroll 1 in Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 1
拘絺羅 Scroll 2 in Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 1
士夫王舍城拘絺羅 Scroll 3 in Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 1
拘絺羅聲聞四無礙辯第一 Scroll 2 in Guanyin Xuan Yi 《觀音玄義》 1