NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

梵世 Fànshì

Fànshì proper noun Brahma World / brahmaloka
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度
Notes: Sanskrit equivalent: brahmaloka, the world of the Indian god Brahma (FGDB '梵世'; MW 'brahmaloka')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 168 70
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 18 40
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 162 36
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 17 35
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 42 16
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 22 14
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 10 10
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 183 10
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 161 10
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 40 9

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
生梵世 生梵世 得生梵世名他界 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 49
梵世界 梵世界 千梵世界及千別梵 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 25
说梵世 說梵世 善眼大師為諸弟子說梵世法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 13
梵世法 梵世法 善眼大師為諸弟子說梵世法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 12
梵世中 梵世中 於梵世中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 10
梵世诸天 梵世諸天 梵世諸天人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
梵世天 梵世天 千梵世天 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 7
梵世及 梵世及 在於梵世及魔宮 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 80 6
过梵世 過梵世 上過梵世蔽日月光 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 82 5
梵世天子 梵世天子 於我佛土生者如梵世天子 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
梵世諸天 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
梵世諸天 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
乃至梵世 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
梵世 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
梵世 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
大地乃至梵世 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
梵世 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 2
乃至梵世一切眾生 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 3
梵世 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
乃至梵世諸眾生 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
善眼大師弟子梵世 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
化樂天梵世 Scroll 40 in Madhyamāgama 《中阿含經》 9
梵世 Scroll 59 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
梵世初禪 Scroll 1 in Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 2
梵世 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
乃至梵世 Scroll 36 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
梵世 Scroll 42 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
復有梵天王梵世 Scroll 44 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
樂於梵世 Scroll 49 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
梵世 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
大悲梵世 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
梵世 Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
梵世 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
梵世歡喜 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
佛土梵世天子 Scroll 3 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2