NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

大目犍连 (大目犍連) Dàmùjiānlián

Dàmùjiānlián proper noun Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
Notes: Sanskrit equivalent: mahāmaudgalyāyana, Pāli: moggallāna; one of the two chief disciples of the Buddha (BL 'Mahāmaudgalyāyana'; FGDB '目犍連')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 101
Fo Shuo Mulian Suo Wen Jing 《佛說目連所問經》 Scroll 1 14
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 10 11
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 30 7
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 30 7
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 6
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 4
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 402 4
The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 3 3
Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
尊者大目犍连 尊者大目犍連 天帝釋即詣尊者大目犍連所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 75
大目犍连所见 大目犍連所見 如尊者大目犍連所見不異 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 25
大目犍连语 大目犍連語 尊者大目犍連語諸天子言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 7
大目犍连心 大目犍連心 世尊知尊者大目犍連心之所念 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 4
大目犍连微笑 大目犍連微笑 尊者勒叉那見尊者大目犍連微笑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
天帝釋尊者大目犍連 Scroll 19 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 101
尊者大目犍連 Scroll 20 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 7
尊者大目犍連 Scroll 30 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 7
尊者大目犍連 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
大目犍連靈鷲山 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
大目犍連 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 4
尊者大目犍連去世結跏趺坐 Scroll 10 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 11
尊者大目犍連化作五百白象 Scroll 22 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
大目犍連 Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
大目犍連 Scroll 1 in Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 3
同學大目犍連 Scroll 12 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
爾時大目犍連現在大眾 Scroll 1 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 6
爾時大目犍連 Scroll 2 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
爾時世尊大目犍連 Scroll 12 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 2
大目犍連 Scroll 4 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
大目犍連 Scroll 3 in Xian Yu Jing (Damamūka) 《賢愚經》 1
大目犍連 Scroll 4 in Xian Yu Jing (Damamūka) 《賢愚經》 1
大目犍連 Scroll 10 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
假使大目犍連 Scroll 402 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 4
大目犍連 Scroll 20 in Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 1
大目犍連 Scroll 1 in Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā Sūtra 《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》 1
爾時大目犍連 Scroll 3 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 3
爾時大目犍連 Scroll 3 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 3
大目犍連 Scroll 1 in Vajrasamādhi 《金剛三昧經》 1
所謂長老大目犍連第一 Scroll 37 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1