NTI Reader
NTI Reader

大目犍连 (大目犍連) Dàmùjiānlián

Dàmùjiānlián proper noun Moggallāna / Maudgalyāyana
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
Notes: See 目犍連 (FGDB '目犍連')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 101
Fo Shuo Mulian Suo Wen Jing 《佛說目連所問經》 Scroll 1 14
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 10 11
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 30 7
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 6
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 4
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 402 4
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 28 3
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 99 3
Vimaladattāparipṛcchā (De Wu Gou Nu Jing) 《得無垢女經》 Scroll 1 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尊者大目犍连 尊者大目犍連 天帝釋即詣尊者大目犍連所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 131
大目犍连所见 大目犍連所見 如尊者大目犍連所見不異 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 25
大目犍连言 大目犍連言 語尊者大目犍連言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 18
大目犍连语 大目犍連語 尊者大目犍連語諸天子言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 8
尔时大目犍连 爾時大目犍連 爾時大目犍連現在大眾中 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 7
大目犍连默然 大目犍連默然 尊者大目犍連默然而許 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 6
长老大目犍连 長老大目犍連 所謂長老大目犍連最為第一 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 37 5
大目犍连白佛 大目犍連白佛 時長老大目犍連白佛 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 5
及大目犍连 及大目犍連 假使汝及大目犍連 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 402 5
大目犍连心 大目犍連心 世尊知尊者大目犍連心之所念 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 4