NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

目揵连 (目揵連) Mùjiānlián

Mùjiānlián proper noun Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
Notes: Sanskrit equivalent: mahāmaudgalyāyana, Pāli: moggallāna; one of the two chief disciples of the Buddha (BL 'Mahāmaudgalyāyana'; FGDB '目犍連')

Contained in

大目揵连摩诃目揵连目揵连经算数目揵连经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 33
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 30
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 22
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 20
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 20
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 2 15
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 15
Aśokadattavyākaraṇa (Asheshi Wang Nu Ashuda Pusa Jing) 《阿闍貰王女阿術達菩薩經》 Scroll 1 14
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 5 14
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 4 12

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
目揵连等 目揵連等 目揵連等大比丘眾所學法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 23
尊者目揵连 尊者目揵連 彼諸比丘聞尊者目揵連所說 Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》 Scroll 1 20
贤者目揵连 賢者目揵連 賢者目揵連 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 18
瞿默目揵连 瞿默目揵連 摩竭陀大臣雨勢遣瞿默目揵連田作人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 16
目揵连比丘 目揵連比丘 如目揵連比丘所說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 16
目揵连子 目揵連子 目揵連子帝須 Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 1 15
发目揵连 髮目揵連 有縈髮目揵連出家來詣佛所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 15
算数目揵连 算數目揵連 算數目揵連則便問曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 9
长老目揵连 長老目揵連 其彼長老目揵連延 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 48 9
目揵连白佛 目揵連白佛 縈髮目揵連白佛言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 9

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
目揵連誹謗 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
舍利弗目揵連 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
目揵連 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
算數梵志目揵連彷徉 Scroll 35 in Madhyamāgama 《中阿含經》 30
摩竭陀大臣雨勢瞿默目揵連作人 Scroll 36 in Madhyamāgama 《中阿含經》 20
賢者目揵連 Scroll 48 in Madhyamāgama 《中阿含經》 20
目揵連比丘 Scroll 1 in Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》 5
賢者目揵連如是 Scroll 1 in Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》 2
目揵連 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
目揵連出家 Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 22
目揵連 Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 15
目揵連 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
目揵連涅槃 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
目揵連大比丘 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
目揵連比丘所行 Scroll 12 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 6
尊者目揵連羅閱城迦蘭陀竹園 Scroll 17 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
目揵連夏坐 Scroll 18 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
歌舞供養尊者目揵連 Scroll 19 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 8
龍王見大目揵連宮殿趺坐 Scroll 28 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
目揵連白佛 Scroll 1 in Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 1
目揵連賢者 Scroll 1 in Da'aidao Bannihuan Jing 《大愛道般泥洹經》 1
爾時賢者舍利弗目揵連 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
於是目揵連 Scroll 1 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 1
出入目揵連 Scroll 8 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
舍利弗王舍城目揵連 Scroll 12 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2