NTI Reader
NTI Reader

人本欲生经 (人本欲生經) Rén Běn Yù Shēng Jīng

Rén Běn Yù Shēng Jīng proper noun Ren Ben Yu Sheng Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: 上座部佛教 Theravāda , Concept: Sutra 经
Notes: A text in the Chinese Buddhist Canon translated by 安世高 An Shigao, related to the Mahānidānasutta in the Dīgha Nikāya (T 14; KDC 'K 655'; Dīgha Nikāya 15).

Contained in

人本欲生经注

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
人本欲生经一 人本欲生經一 人本欲生經一卷 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 4 17
佛说人本欲生经 佛說人本欲生經 佛說人本欲生經 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 4
人本欲生经序 人本欲生經序 人本欲生經序 Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu 《人本欲生經註》 Scroll 1 3
人本欲生经注 人本欲生經註 人本欲生經注序 Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 12 2
人本欲生经上代 人本欲生經上代 此人本欲生經上代群錄皆編在大乘經中者誤也 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 2
南无人本欲生经 南無人本欲生經 南無人本欲生經 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 2 2