NTI Reader
NTI Reader

大楼炭经 (大樓炭經) Dàlóu Tàn Jīng

Dàlóu Tàn Jīng proper noun Dalou Tan Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: 上座部佛教 Theravāda , Concept: Sutra 经
Notes: A sūtra in the Āgama section of the Chinese Buddhist Canon (T 23; KDC 'K 662')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 5
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 5
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 5
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 5
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 3
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 3
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 23 1
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 43 1
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 4 1
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
云大楼炭经 雲大樓炭經 第二出或云大樓炭經出長阿含與第四分記世經同本異出與法護所出五卷者少異 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 2 7
大楼炭经卷第五 大樓炭經卷第五 大樓炭經卷第五 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 2
大楼炭经卷第四 大樓炭經卷第四 大樓炭經卷第四 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 2
大楼炭经卷第一 大樓炭經卷第一 大樓炭經卷第一 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 2
大楼炭经卷第六 大樓炭經卷第六 大樓炭經卷第六 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 2
大楼炭经卷第二 大樓炭經卷第二 大樓炭經卷第二 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 2
大楼炭经卷第三 大樓炭經卷第三 大樓炭經卷第三 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 2