NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

大楼炭经 (大樓炭經) Dàlóu Tàn Jīng

Dàlóu Tàn Jīng proper noun Dalou Tan Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: 上座部佛教 Theravāda , Concept: Sutra 经
Notes: A sūtra in the Āgama section of the Chinese Buddhist Canon (T 23; KDC 'K 662')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 5
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 5
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 5
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 5
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 3
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 3
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 43 1
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 2 1
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 1
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
云海大楼炭经 雲海大樓炭經 第二出或云大樓炭經出長阿含與第四分記世經同本異出與法護所出五卷者少異 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 2 7
大楼炭经卷第二 大樓炭經卷第二 大樓炭經卷第二 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 2
大楼炭经卷第三 大樓炭經卷第三 大樓炭經卷第三 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 2
大楼炭经卷第一 大樓炭經卷第一 大樓炭經卷第一 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 2
大楼炭经卷第五 大樓炭經卷第五 大樓炭經卷第五 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 2
大楼炭经卷第六 大樓炭經卷第六 大樓炭經卷第六 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 2
大楼炭经卷第四 大樓炭經卷第四 大樓炭經卷第四 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
大樓炭經卷第一 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
大樓炭經卷第二 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
大樓炭經卷第三 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
大樓炭經卷第四 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
大樓炭經卷第五 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
大樓炭經 Scroll 4 in Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 1
大樓炭經 Scroll 43 in Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 1
第二大樓炭經長阿含第四法護 Scroll 2 in Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 1
大樓炭經 Scroll 13 in Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 1
大樓炭經十三 Scroll 20 in Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 1
大樓炭經 Scroll 3 in Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 1
第二大樓炭經長阿含第四法護 Scroll 4 in Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 1
大樓炭經 Scroll 23 in Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 1
大樓炭經 Scroll 30 in Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 1