NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

承习 (承習) chéngxí

chéngxí proper noun Brahmin / Brahman
Domain: Religion 宗教 , Subdomain: Hinduism 印度教
Notes: See 婆羅門

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 94 4
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 3 2
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 17 2
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 2
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 19 2
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 2
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 3 2
Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 1 1
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 6 1
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 13 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
承习佛陀 承習佛陀 承習佛陀三藏立三種教 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 1 4
承习定 承習定 承習定綱罔有虧緒 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 19 3
承习经部 承習經部 是論主承習經部軌範諸師 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 9 2
云海承习 雲海承習 此言訛略也應云婆羅賀摩拏此義云承習大法者其人種類自云從梵天口生四姓中勝故獨取 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 72 2
承习说 承習說 一者承習說 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 94 2
承习善 承習善 承習善公不虧其化 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 17 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
承習 Scroll 1 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 1
承習 Scroll 3 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 1
承習戰法無有 Scroll 4 in Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 1
承習 Scroll 1 in Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Zizai Wang Zhou Jing 《不空羂索陀羅尼自在王呪經》 1
承習 Scroll 6 in Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 1
承習無常 Scroll 1 in Fo Apitan Jing Chujia Xiang Pin 《佛阿毘曇經出家相品》 1
一者承習 Scroll 94 in Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 4
承習佛陀三藏 Scroll 1 in Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 1
承習佛陀三藏 Scroll 1 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 1
承習佛陀 Scroll 6 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
承習天神 Scroll 13 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
第三後魏律師承習佛陀三藏 Scroll 3 in Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 2
令眾生承習不斷 Scroll 12 in Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 1
承習 Scroll 2 in Wu Liang Shou Jing Yi Shu 《無量壽經義疏》 1
此次承習 Scroll 3 in Wu Liang Shou Jing Lian Yi Shu Wen Zan 《無量壽經連義述文贊》 1
承習 Scroll 1 in Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 1
法相承習清淨事故 Scroll 4 in Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 1
承習 Scroll 1 in Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 2
後生承習無窮 Scroll 1 in Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 2
承習 Scroll 2 in Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 1
承習 Scroll 3 in Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 1
論主承習經部軌範 Scroll 9 in Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 1
論主承習經部 Scroll 9 in Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 1
迭相承習 Scroll 5 in Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 1
承習 Scroll 3 in Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 2