NTI Reader
NTI Reader

承习 (承習) chéngxí

chéngxí proper noun Brahmin / Brahman
Domain: Religion 宗教 , Subdomain: Hinduism 印度教
Notes: See 婆羅門

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 94 4
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 2
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 3 2
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 17 2
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 19 2
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 3 2
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 2
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 4 1
Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 1 1
Wu Liang Shou Jing Yi Shu 《無量壽經義疏》 Scroll 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
承习佛陀 承習佛陀 承習佛陀三藏立三種教 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 1 4
承习定 承習定 承習定綱罔有虧緒 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 19 3
承习善 承習善 承習善公不虧其化 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 17 2
承习说 承習說 一者承習說 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 94 2
云海承习 雲海承習 此言訛略也應云婆羅賀摩拏此義云承習大法者其人種類自云從梵天口生四姓中勝故獨取 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 72 2
承习经部 承習經部 是論主承習經部軌範諸師 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 9 2