NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

越只 (越祇) Yuèzhǐ

Yuèzhǐ proper noun Vṛji / Vajji
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Kingdom 王国
Notes: See 跋祇

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 17
Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 17
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 4 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 7
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 14 5
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 2 4
Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 2
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 1
Youpiyiduoshejia Jing (Visākhā) 《優陂夷墮舍迦經》 Scroll 1 1
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 Scroll 1 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
越只国人 越祇國人 是越祇國人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 16
闻越只 聞越祇 汝寧聞越祇國人 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 14
越只国 越祇國 詣毘舍離及越祇國 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 13
越只人 越祇人 使越祇人持一者 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 4
使越只 使越祇 使越祇持一法者 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 3
在越只 在越祇 佛在越祇國舍羈瘦國 Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 Scroll 1 2
越只国有 越祇國有 王與越祇國有嫌 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 2
越只国中 越祇國中 越祇國中諸長老 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 2
及越只 及越祇 詣毘舍離及越祇國 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 2
往越只 往越祇 自拘睒彌國往越祇國 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
毘舍離越祇 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
越祇 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 17
越祇 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 17
越祇 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
越祇 Scroll 1 in Youpiyiduoshejia Jing (Visākhā) 《優陂夷墮舍迦經》 1
一時越祇音聲 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
拘睒彌國越祇 Scroll 2 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 2
越祇 Scroll 2 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 4
名曰越祇 Scroll 4 in Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 13
越祇 Scroll 1 in Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 1
自恣越祇二月遊行 Scroll 14 in Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 5
越祇二月遊行 Scroll 26 in Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 7