NTI Reader
NTI Reader

越只 (越祇) Yuèzhǐ

Yuèzhǐ proper noun Vṛji / Vajji
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Kingdom 王国
Notes: See 跋祇

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 17
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 17
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 4 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 7
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 14 5
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 2 4
Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 2
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 Scroll 1 1
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 1
Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
越只国人 越祇國人 是越祇國人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 16
闻越只 聞越祇 汝寧聞越祇國人 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 14
越只国 越祇國 詣毘舍離及越祇國 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 13
越只人 越祇人 使越祇人持一者 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 4
使越只 使越祇 使越祇持一法者 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 3
往越只 往越祇 自拘睒彌國往越祇國 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 2
越只国有 越祇國有 王與越祇國有嫌 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 2
越只国中 越祇國中 越祇國中諸長老 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 2
在越只 在越祇 佛在越祇國舍羈瘦國 Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 Scroll 1 2
及越只 及越祇 詣毘舍離及越祇國 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 2