NTI Reader
NTI Reader

欲贪 (欲貪) yùtān

yùtān noun kāmarāga / sensual craving
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit: kāmarāga, pāli: kāmarāga, Japanese: yokuton (BL 'kāmarāga'; FGDB '欲貪')

Contained in

欲贪随眠

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
调伏欲贪 調伏欲貪 於受調伏欲貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 17
欲贪能 欲貪能 欲貪能斷 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 15
薄欲贪 薄欲貪 薄欲貪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 12
尽欲贪 儘欲貪 盡欲貪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 8
伏欲贪 伏欲貪 若於色調伏欲貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 7
欲贪色 欲貪色 能斷欲貪色無色貪 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 32 7
欲贪瞋恚 欲貪瞋恚 遠離欲貪瞋恚邪見 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 6
欲贪嗔 欲貪嗔 欲貪嗔纏縛 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 15 5
欲贪求 欲貪求 我見欲貪求不可得 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 8 5
欲贪色贪 欲貪色貪 所謂過彼欲貪色貪無色貪故 Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 1 4