NTI Reader
NTI Reader

欲贪 (欲貪) yùtān

yùtān noun kāmarāga / sensual craving
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit: kāmarāga, pāli: kāmarāga, Japanese: yokuton (BL 'kāmarāga'; FGDB '欲貪')

Contained in

欲贪随眠

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 45 42
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 37
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 2 34
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 19 19
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 17 15
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 14
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 13
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 27 12
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 26 12
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 8 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
调伏欲贪 調伏欲貪 於受調伏欲貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 17
欲贪能 欲貪能 欲貪能斷 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 15
薄欲贪 薄欲貪 薄欲貪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 12
尽欲贪 儘欲貪 盡欲貪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 8
欲贪色 欲貪色 能斷欲貪色無色貪 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 32 7
伏欲贪 伏欲貪 若於色調伏欲貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 7
欲贪瞋恚 欲貪瞋恚 遠離欲貪瞋恚邪見 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 6
欲贪求 欲貪求 我見欲貪求不可得 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 8 5
欲贪嗔 欲貪嗔 欲貪嗔纏縛 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 15 5
多欲贪 多欲貪 多欲貪愛以為陰尻 Wuming Luocha Ji 《無明羅剎集》 Scroll 3 4