NTI Reader
NTI Reader

欲贪 (欲貪) yùtān

yùtān noun kāmarāga / sensual craving
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit: kāmarāga, pāli: kāmarāga, Japanese: yokuton (BL 'kāmarāga'; FGDB '欲貪')

Contained in

欲贪随眠

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 45 42
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 37
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 2 34
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 19 19
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 17 15
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 14
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 13
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 8 12
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 19 12
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 27 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
调伏欲贪 調伏欲貪 於受調伏欲貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 17
欲贪能 欲貪能 欲貪能斷 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 15
薄欲贪 薄欲貪 薄欲貪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 12
尽欲贪 儘欲貪 盡欲貪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 8
伏欲贪 伏欲貪 若於色調伏欲貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 7
欲贪色 欲貪色 能斷欲貪色無色貪 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 32 7
欲贪瞋恚 欲貪瞋恚 遠離欲貪瞋恚邪見 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 6
欲贪嗔 欲貪嗔 欲貪嗔纏縛 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 15 5
欲贪求 欲貪求 我見欲貪求不可得 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 8 5
起欲贪 起欲貪 不起欲貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 4