NTI Reader
NTI Reader

五根 wǔ gēn

wǔ gēn set phrase pañcendriya / five sense organs / five senses
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: pañcendriya; formed from the Sanskrit compound pañca 'five' + indriya 'sense'. The five sense organs are: 眼 'eye', 耳 'ear', 鼻 'nose', 舌 'tongue', and 身 'body'. The five senses are: 視覺 'sight', 聽覺 'hearing', 嗅覺 'smell', 味覺 'taste', and 觸覺 'touch' (BL 'pañcendriya'; MW 'pañcendriya').

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 229 109
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 270 81
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 121 70
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 4 39
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 4 36
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 16 33
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 2 32
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 8 32
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 3 31
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 2 31

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
五根清净 五根清凈 四神足清淨故五根清淨 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 204 222
修五根 修五根 當修五根 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 21
起五根 起五根 此由空解脫門起五根 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 15
五根起 五根起 由五根起無間定 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 15
谓五根 謂五根 謂五根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 10
等五根 等五根 謂信等五根 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 6
五根五力 五根五力 五根五力 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 5
摄五根 攝五根 不善觀者不攝五根 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 8 4
生五根 生五根 想著生五根 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 12 4
所谓五根 所謂五根 所謂五根是也 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 24 4