NTI Reader
NTI Reader

须达拏 (須達拏) Xūdáná

Xūdáná proper noun Sudāna / viśvantara / Prince Vessantara
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Bodhisattva 菩萨
Notes: See 須大拏

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 16 1
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 6 1
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 8 1
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 19 1
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 2 1
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 9 1
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 80 1
Mañjuśrīparipṛcchā (Wenshushili Wen Jing) 《文殊師利問經》 Scroll 2 1
Mahāyānābhisamaya (Zheng Qi Dasheng Jing) 《證契大乘經》 Scroll 1 1
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
云须达拏 雲須達拏 梵語亦作蘇陀沙等此云善與亦言好施舊云須達拏訛也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 47 6
须达拏太子 須達拏太子 如須達拏太子 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 18 4
太子须达拏 太子須達拏 太子須達拏經一卷 Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 1 2
须达拏见 須達拏見 出六度集第二卷異譯於江陵辛寺出庾爽筆受或云須達拏見始 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 4 2
须达拏经 須達拏經 太子須達拏經一卷 Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 1 2
须达拏及 須達拏及 如不退菩薩及阿翅羅那王須達拏及莊嚴王等 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 9 2
须达拏王 須達拏王 須達拏王 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 80 2