NTI Reader
NTI Reader

不善 bù shàn

bù shàn adjective akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
Domain: Buddhism 佛教
Notes: From Sanksrit: akuśala, Pali: akusala, Japanese: fuzen; formed from the negative Sanskrit compound a 'not' + kuśala 'virtuous' (BL 'akuśala'; FGDB '善'; BCSD '善'; MW 'akuśala')

Contained in

不善根十不善业道经三不善根不善十业十不善业道十不善根本业道

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 18 127
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 11 121
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 28 104
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 50 102
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 15 100
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 17 95
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 16 91
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 87
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 7 81
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 128 78

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不善业 不善業 身為不善業 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 102
恶不善 惡不善 惡不善 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 87
不善法 不善法 離不善法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 71
作不善 作不善 父作不善 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 45
行不善 行不善 若使行不善行有不善報 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 20
不善行 不善行 習不善行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 18
不善业果 不善業果 以其不善業果報故 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 15
不善心 不善心 為不善心耶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 11
生不善 生不善 因此生不善漏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 10
三不善 三不善 當滅三不善法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 10