NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

不善 bù shàn

bù shàn adjective akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
Domain: Buddhism 佛教
Notes: From Sanksrit: akuśala, Pali: akusala, Japanese: fuzen; formed from the negative Sanskrit compound a 'not' + kuśala 'virtuous' (BL 'akuśala'; FGDB '善'; BCSD '善'; MW 'akuśala')

Contained in

不善根十不善业道经三不善根

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 18 127
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 11 121
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 28 104
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 50 102
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 15 100
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 17 95

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
行不善 行不善 若使行不善行有不善報 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 5
不善行 不善行 習不善行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 3
不善法 不善法 離不善法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 3
离不善 離不善 離不善法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 3
不善报 不善報 夫不善行有不善報 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 2
善不善 善不善 如來以方便力說善不善 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 2
舍不善 捨不善 於是離欲捨不善行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 2
身行不善 身行不善 身行不善 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
不善 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
如來方便力不善 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
不善不善 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
眾生身行不善 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 19
不善 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
不善 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
不善 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
不善威儀 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
不善 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 8
不善 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
不善 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 13
不善 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
不善 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 10
分別不善 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
如是種種罪業不善 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 11
乃至不善緣生 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 2
不善 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
不可不善 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
不善 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 4
心念不善 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
今世不善 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
不善 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 5
乃至人非人作惡不善 Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 15
乃至不善 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 13
世間不善戲謔 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 1