NTI Reader
NTI Reader

佛言 Fó yán

  1. Fó yán phrase the Buddha said
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: MWE: 佛 Fó Buddha + 言 'say'; from the Sanskrit phrase bhagavān āha (BCSD '佛言')
  2. Fó yán phrase buddhavacana / the teachings of the Buddha
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: See 佛說 (BCSD '佛言')

Contained in

丁佛言

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
问佛言 問佛言 問佛言 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 135
闻佛言 聞佛言 我聞佛言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 32
佛言曰 佛言曰 如佛言曰 Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 Scroll 1 27
佛言阿难 佛言阿難 佛言阿難 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 21
答佛言 答佛言 方答佛言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 18
佛言药王 佛言藥王 佛言藥王軍 Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 3 13
佛言教 佛言教 受佛言教不敢有違 Sujata Sutra 《玉耶女經》 Scroll 1 12
佛言普 佛言普 佛言普勇 Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 1 11
语佛言 語佛言 皆舉大聲而語佛言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 8
佛言音 佛言音 或以佛言音為體 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 7 7