NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

菩萨摩诃萨 (菩薩摩訶薩) púsà móhēsà

púsà móhēsà phrase bodhisattva mahāsattva
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教
Notes: MWE: 菩薩 bodhisattva + 摩訶薩 mahāsattva; a collocation in Buddhist texts use to refer to great bodhisattvas (BCSD '菩薩摩訶薩')

Contained in

地藏菩萨摩诃萨

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 14 513
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 15 497
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 16 445
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 18 425
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 22 425
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 21 425
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 20 425
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 407 423
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 17 403
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 19 383

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
菩萨摩诃萨右 菩薩摩訶薩右 彼菩薩摩訶薩右脇生時 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 9
无量菩萨摩诃萨 無量菩薩摩訶薩 世尊與無量菩薩摩訶薩俱 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 2
菩萨摩诃萨弃捨 菩薩摩訶薩棄捨 菩薩摩訶薩棄捨身命奴婢牛羊非法財物 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
菩薩摩訶薩兜率天下降閻浮 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 15
菩薩摩訶薩慈悲三昧 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
菩薩摩訶薩 Scroll 43 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
世尊無量菩薩摩訶薩 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
是故菩薩摩訶薩人中如來 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 2
菩薩摩訶薩一切眾生 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 16
菩薩摩訶薩 Scroll 11 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
菩薩摩訶薩成就 Scroll 19 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 5
羅摩菩薩摩訶薩設供 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 5
菩薩摩訶薩 Scroll 2 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 5
菩薩摩訶薩 Scroll 3 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 6
所知菩薩摩訶薩三萬八千 Scroll 1 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
菩薩摩訶薩 Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 7
娑婆世界菩薩摩訶薩 Scroll 3 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 2
菩薩摩訶薩大方便 Scroll 4 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
菩薩摩訶薩報恩 Scroll 7 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 6
菩薩摩訶薩四百四十萬人 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 28
中有菩薩摩訶薩名曰 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 4
菩薩摩訶薩聞法 Scroll 3 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
寶藏如來金剛智光明功德菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提 Scroll 4 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 5
虛空菩薩摩訶薩淨土 Scroll 5 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 5
菩薩摩訶薩八十四百 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 46
爾時菩薩摩訶薩威神白佛 Scroll 2 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 8
爾時十方佛土菩薩摩訶薩光明 Scroll 3 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 7
以是功德菩薩摩訶薩 Scroll 5 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 3