NTI Reader
NTI Reader

菩萨摩诃萨 (菩薩摩訶薩) púsà móhēsà

púsà móhēsà phrase bodhisattva mahāsattva
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教
Notes: MWE: 菩薩 bodhisattva + 摩訶薩 mahāsattva; a collocation in Buddhist texts use to refer to great bodhisattvas (BCSD '菩薩摩訶薩')

Contained in

地藏菩萨摩诃萨

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 14 513
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 15 497
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 16 445
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 18 425
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 20 425
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 21 425
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 22 425
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 407 423
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 17 403
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 19 383

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大悲菩萨摩诃萨 大悲菩薩摩訶薩 彼大會中有一大悲菩薩摩訶薩 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 28
印菩萨摩诃萨 印菩薩摩訶薩 日月尊如來告虛空印菩薩摩訶薩 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 15
二菩萨摩诃萨 二菩薩摩訶薩 有二菩薩摩訶薩 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 9
菩萨摩诃萨右 菩薩摩訶薩右 彼菩薩摩訶薩右脇生時 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 9
菩萨摩诃萨成就 菩薩摩訶薩成就 菩薩摩訶薩成就八相非為新學 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 8
菩萨摩诃萨等 菩薩摩訶薩等 諸菩薩摩訶薩等 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 8
中菩萨摩诃萨 中菩薩摩訶薩 於諸剎中菩薩摩訶薩 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 7
菩萨摩诃萨言 菩薩摩訶薩言 世尊告無所畏平等地菩薩摩訶薩言 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 6
菩萨摩诃萨行 菩薩摩訶薩行 若菩薩摩訶薩行四法本 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 19 5
菩萨摩诃萨修 菩薩摩訶薩修 菩薩摩訶薩修大方便 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 5