NTI Reader
NTI Reader

净信 (淨信) jìngxìn jìng xìn

  1. jìngxìn noun prasāda / pure faith
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: prasāda (BCSD '淨信'; MW 'prasAda')
  2. jìng xìn phrase Pure Faith
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
    Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

净信童女会一念净信净信因果

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 12 29
Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 7 26
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 14 17
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 18 16
Fo Shuo Chu Fenshuo Jing 《佛說初分說經》 Scroll 1 15
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 46 14
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 38 13
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 16 13
Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 Scroll 9 12
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 111 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生净信 生淨信 故生淨信 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 69
净信心 淨信心 以淨信心修無上梵行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 61
起净信 起淨信 於大堅固聲聞起淨信心者 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 15
净信善男子 淨信善男子 為淨信善男子 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 9
净信及 淨信及 誰於如是甚深般若波羅蜜多能生淨信及生勝解 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 446 7
净信解 淨信解 生淨信解 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 458 6
坏净信 壞淨信 不壞淨信 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 6
净信力 淨信力 淨信力故 The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 Scroll 3 6
多净信 多淨信 多淨信 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 34 5
安忍净信 安忍淨信 安忍淨信常現在前 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 589 5