NTI Reader
NTI Reader

大方便 dàfāngbiàn

dàfāngbiàn noun mahopāya / skillful means / expedient means
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: mahopāya; see 方便 (BCSD '大方便')

Contained in

胜鬘师子吼一乘大方便方广经大方便佛報恩经胜鬘师子吼一乘大方便方广经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 1 11
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 9
Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 Scroll 1 6
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 6
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 2 5
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 46 4
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 9 4
Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing 《虛空藏菩薩神呪經》 Scroll 1 4
Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 Scroll 2 4
Daśabhūmikasūtra (Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 3 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大方便力 大方便力 菩薩摩訶薩大方便力 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 26 20
大方便智 大方便智 大方便智依於如來 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 33 10
大方便善巧 大方便善巧 唯有菩薩摩訶薩眾具大方便善巧力故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 502 9
起大方便 起大方便 而能饒益眾生起大方便 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 6 8
大方便佛 大方便佛 并欲聽大方便佛報恩微妙經典 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 4
听大方便 聽大方便 并欲聽大方便佛報恩微妙經典 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 4
具大方便 具大方便 唯有菩薩摩訶薩眾具大方便善巧力故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 502 4
大方便大 大方便大 大方便大報恩經 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 4
作大方便 作大方便 如有二人作大方便 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 587 3
成就大方便 成就大方便 諸佛成就大方便力 Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 《佛說廣博嚴淨不退轉輪經》 Scroll 6 3