NTI Reader
NTI Reader

贤劫经 (賢劫經) xián jié jīng

xián jié jīng proper noun Bhadrakalpikasūtra / Xian Jie Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: Sanskrit equivalent: Bhadrakalpikasūtra; the name of a text in the Chinese Buddhist canon (KDC 387; T 425)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 7
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 14 5
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 24 5
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 8 4
Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》 Scroll 1 4
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 3
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 6 3
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 7 3
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 3
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 1 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
贤劫经七 賢劫經七 賢劫經七卷 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 6 12
贤劫经云 賢劫經雲 賢劫經云 Sūtrasamuccaya (Dasheng Bao Yaoyi Lun) 《大乘寶要義論》 Scroll 1 11
贤劫经十三 賢劫經十三 賢劫經十三卷 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 13 10
新贤劫经 新賢劫經 新賢劫經十卷 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 13 9
贤劫经说 賢劫經說 準賢劫經說佛一代有 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 14 8
贤劫经中 賢劫經中 疏結中八萬至賢劫經中亦有其相者 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 70 8
贤劫经一部 賢劫經一部 賢劫經一部十三卷 Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 4 4
贤劫经十 賢劫經十 三月五日出賢劫經十卷 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 3 4
贤劫经记 賢劫經記 賢劫經記第七 Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 7 3
云贤劫经 雲賢劫經 出賢劫經序云賢劫經說二千一百諸度無極以拘樓孫佛為首此千佛名有 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 3 3