NTI Reader
NTI Reader

佛大僧大经 (佛大僧大經) fó dà sēng Dà Jīng

fó dà sēng Dà Jīng proper noun Fo Da Seng Da Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: The name of a text in the Chinese Buddhist canon (KDC 843; T 541)

Contained in

佛说佛大僧大经

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
佛大僧大经一 佛大僧大經一 佛大僧大經一卷 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 10 15