NTI Reader
NTI Reader

佛说大乘流转诸有经 (佛說大乘流轉諸有經) Fó shuō Dàshèng liúzhuàn zhū yǒu jīng

Fó shuō Dàshèng liúzhuàn zhū yǒu jīng proper noun Bhavasaṅkrāntisūtra / Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: See 大乘流轉諸有經

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bhavasaṅkrāntisūtra (Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing) 《佛說大乘流轉諸有經》 Scroll 1 3