NTI Reader
NTI Reader

瞿昙般若流支 (瞿曇般若流支) Qútán Bōrěliúzhī

Qútán Bōrěliúzhī proper noun Gautama Prajñāruci
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Monastic 法师
Notes: See 般若流支

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 12 7
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 5
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 4
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 22 4
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 21 4
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 20 3
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 24 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 9 2
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 6 2
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 9 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
婆罗门瞿昙般若流支 婆羅門瞿曇般若流支 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 Vimaladattāparipṛcchā (De Wu Gou Nu Jing) 《得無垢女經》 Scroll 1 116
瞿昙般若流支译 瞿曇般若流支譯 東魏天竺優婆塞瞿曇般若流支譯 Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)《金色王經》 Scroll 1 116
后魏瞿昙般若流支 後魏瞿曇般若流支 後魏瞿曇般若流支譯 Viṁśatikāvṛtti (Weishi Lun) 《唯識論》 Scroll 1 2
门瞿昙般若流支 門瞿曇般若流支 門瞿曇般若流支譯 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 2
瞿昙般若流支等 瞿曇般若流支等 元魏婆羅門瞿曇般若流支等譯 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 2