NTI Reader
NTI Reader

大方广未曾有经善巧方便品 (大方廣未曾有經善巧方便品) dàfāngguǎng wèi céng yǒu jīng shànqiǎo fāngbiàn pǐn

dàfāngguǎng wèi céng yǒu jīng shànqiǎo fāngbiàn pǐn proper noun Dafangguang Wei Ceng You Jing Shanqiao Fangbian Pin
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: The name of a text in the Chinese Buddhist canon (KDC 1421; T 844)

Contained in

佛说大方广未曾有经善巧方便品