NTI Reader
NTI Reader

受菩提心戒仪 (受菩提心戒儀) shòu pútíxīn jiè yí

shòu pútíxīn jiè yí proper noun Shou Putixin Jie Yi
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Sutra 经
Notes: The name of a text in the Chinese Buddhist canon (KDC 1331; T 915)

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
受菩提心戒仪一 受菩提心戒儀一 受菩提心戒儀一卷 Shou Putixin Jie Yi 《受菩提心戒儀》 Scroll 1 10