NTI Reader
NTI Reader

毘那夜迦誐那钵底瑜伽悉地品秘要 (毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品祕要) pí nà yè jiā é nà bō dǐ yújiā xī dì pǐn mì yào

pí nà yè jiā é nà bō dǐ yújiā xī dì pǐn mì yào proper noun Pi Na Ye Jia E Na Bo Di Yujia Xi Di Pin Mi Yao
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Sutra 经
Notes: The name of a text in the Chinese Buddhist canon (T 1273)