NTI Reader
NTI Reader

宝藏神大明曼拏罗仪轨经 (寶藏神大明曼拏羅儀軌經) bǎozàng shén dà míng màn ná luó Yí Guǐ Jīng

bǎozàng shén dà míng màn ná luó Yí Guǐ Jīng proper noun Jambhalajalendrayathālabdhakalpasūtra / Baozang Shen Da Ming Man Na Luo Yi Gui Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Sutra 经
Notes: Sanskrit equivalent: Jambhalajalendrayathālabdhakalpasūtra; the name of a text in the Chinese Buddhist canon (KDC 1153; T 1283)

Contained in

佛说宝藏神大明曼拏罗仪轨经