NTI Reader
NTI Reader

菩提耶舍 pútíyéshè

pútíyéshè proper noun Bodhiyaśas
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Monastic 法师
Notes: Buddhist monastic noted in the Chinese Buddhist canon as translating 《眾事分阿毘曇論》 Abhidharmadhātukāyapādaśāśtra (KDC 950; T 1541)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 12 2
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 4 1
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 7 1
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 1
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 7 1
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 5 1
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 9 1
Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 Scroll 4 1
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 3 1
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
菩提耶舍译 菩提耶舍譯 共菩提耶舍譯 Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 1 18
弟子菩提耶舍 弟子菩提耶舍 或無論字共弟子菩提耶舍譯初出與唐譯品類足 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 5 2