NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

阿僧伽 asēngjiā

asēngjiā proper noun Asaṅga
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Monastic 法师
Notes: See 無著

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Biography of Dharma Master Vasubandhu 《婆藪槃豆法師傳》 Scroll 1 5
Anantamukhasādhakadhāraṇī (Wuliang Men Po Mo Tuoluoni Jing) 《無量門破魔陀羅尼經》 Scroll 1 2
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 9 2
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 3 2
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 1 2
Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 Scroll 1 2
Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 3 2
Zun Sheng Pusa Suo Wen Yiqie Zhu Fa Ru Wuliang Men Tuoluoni Jing 《尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經》 Scroll 1 2
Anantamukhasādhakadhāraṇī (Chusheng Wubian Men Tuoluoni Jing) 《出生無邊門陀羅尼經》 Scroll 1 2
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 6 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
南无阿僧伽 南無阿僧伽 南無阿僧伽智雞兜佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 9 6
阿僧伽法师 阿僧伽法師 為阿僧伽法師 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 Scroll 1 5
阿僧伽菩萨 阿僧伽菩薩 又攝大乘論阿僧伽菩薩所造及十 Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 2 4
阿僧伽尼 阿僧伽尼 阿僧伽尼 Anantamukhasādhakadhāraṇī (Wuliang Men Po Mo Tuoluoni Jing) 《無量門破魔陀羅尼經》 Scroll 1 3
阿僧伽作 阿僧伽作 阿僧伽作 Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra (Jingang Bore Lun) 《金剛般若論》 Scroll 2 3
阿僧伽意 阿僧伽意 南無阿僧伽意炎佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 10 2
阿僧伽佛 阿僧伽佛 阿僧伽佛提 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 3 2
阿僧伽药叉 阿僧伽藥叉 阿僧伽藥叉 Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 2 2
阿僧伽泥 阿僧伽泥 阿僧伽泥訶嚟 Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 3 2
阿僧伽鞞 阿僧伽鞞 阿僧伽鞞訶嚟 Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 3 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
阿僧伽 Scroll 6 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
阿僧伽 Scroll 7 in Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 1
南無阿僧伽 Scroll 9 in Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 2
南無阿僧伽 Scroll 10 in Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 1
南無阿僧伽 Scroll 20 in Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 1
南無阿僧伽精進 Scroll 21 in Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 1
南無阿僧伽 Scroll 22 in Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 1
阿僧伽 Scroll 3 in Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 1
阿僧伽 Scroll 3 in Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 2
阿僧伽藥叉 Scroll 2 in Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 1
阿僧伽夜叉 Scroll 1 in Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 1
阿僧伽藥叉 Scroll 2 in Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 1
阿僧伽 Scroll 1 in Anantamukhasādhakadhāraṇī (Wuliang Men Po Mo Tuoluoni Jing) 《無量門破魔陀羅尼經》 2
阿僧伽 Scroll 1 in Anantamukhasādhakadhāraṇī (Shelifu Tuoluoni Jing) 《舍利弗陀羅尼經》 1
阿僧伽 Scroll 1 in Anantamukhasādhakadhāraṇī (Fo Shuo Yixiang Chusheng Pusa Jing) 《佛說一向出生菩薩經》 1
阿僧伽 Scroll 1 in Anantamukhasādhakadhāraṇī (Chusheng Wubian Men Tuoluoni Jing) 《出生無邊門陀羅尼經》 2
阿僧伽 Scroll 7 in Fo Shuo Guan Ding Jing 《佛說灌頂經》 1
阿僧伽 Scroll 1 in Zun Sheng Pusa Suo Wen Yiqie Zhu Fa Ru Wuliang Men Tuoluoni Jing 《尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經》 2
阿僧伽 Scroll 2 in Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra (Jingang Bore Lun) 《金剛般若論》 1
阿僧伽 Scroll 1 in Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 1
阿僧伽 Scroll 2 in Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 1
阿僧伽法師 Scroll 1 in Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 2
阿僧伽 Scroll 3 in Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 1
阿僧伽法師大乘 Scroll 1 in Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 2
阿闍梨阿僧伽 Scroll 10 in Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi Lun) 《攝大乘論釋論》 1