NTI Reader
NTI Reader

阿僧伽 asēngjiā

asēngjiā proper noun Asaṅga
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Monastic 法师
Notes: See 無著

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Biography of Dharma Master Vasubandhu 《婆藪槃豆法師傳》 Scroll 1 5
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 3 2
Anantamukhasādhakadhāraṇī (Wuliang Men Po Mo Tuoluoni Jing) 《無量門破魔陀羅尼經》 Scroll 1 2
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 1 2
Zun Sheng Pusa Suo Wen Yiqie Zhu Fa Ru Wuliang Men Tuoluoni Jing 《尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經》 Scroll 1 2
Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 3 2
Anantamukhasādhakadhāraṇī (Chusheng Wubian Men Tuoluoni Jing) 《出生無邊門陀羅尼經》 Scroll 1 2
Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 Scroll 1 2
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 9 2
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 3 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
南无阿僧伽 南無阿僧伽 南無阿僧伽智雞兜佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 9 6
阿僧伽法师 阿僧伽法師 為阿僧伽法師 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 Scroll 1 5
阿僧伽菩萨 阿僧伽菩薩 又攝大乘論阿僧伽菩薩所造及十 Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 2 4
阿僧伽作 阿僧伽作 阿僧伽作 Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra (Jingang Bore Lun) 《金剛般若論》 Scroll 2 3
阿僧伽尼 阿僧伽尼 阿僧伽尼 Anantamukhasādhakadhāraṇī (Wuliang Men Po Mo Tuoluoni Jing) 《無量門破魔陀羅尼經》 Scroll 1 3
阿僧伽鞞 阿僧伽鞞 阿僧伽鞞訶嚟 Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 3 2
阿僧伽力 阿僧伽力 南無阿僧伽力精進佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 9 2
阿僧伽佛 阿僧伽佛 阿僧伽佛提 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 3 2
阿僧伽智 阿僧伽智 南無阿僧伽智雞兜佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 9 2
阿僧伽药叉 阿僧伽藥叉 阿僧伽藥叉 Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 2 2