NTI Reader
NTI Reader

摄大乘论释 (攝大乘論釋) shè Dàchéng Lùn shì

 1. shè Dàchéng Lùn shì proper noun Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya / She Dacheng Lun Shi / The Explanation of the Treatise on the Summary of Mahayana Doctrine
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Treatise 论
  Notes: Sanskrit equivalent: Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya; the name of a text in the Chinese Buddhist canon (For All Living Beings; KDC 590; T 1595)
 2. Shè Dàchéng Lùn shì proper noun Mahāyānasaṅgrahabhāṣya / She Dacheng Lun Shi
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Treatise 论
  Notes: Sanskrit equivalent: Mahāyānasaṅgrahabhāṣya; the name of a text in the Chinese Buddhist canon (KDC 594; T 1597)
 3. shè Dàchéng Lùn shì proper noun Mahāyānasaṅgrahopanibandhana / She Dacheng Lun Shi
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Treatise 论
  Notes: Sanskrit equivalent: Mahāyānasaṅgrahopanibandhana; the name of a text in the Chinese Buddhist canon (KDC 595; T 1598)

Contained in

摄大乘论释论

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 11 5
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 7 5
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 8 5
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 9 5
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 1 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 50 5
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 13 4
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 9 4
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 8 4
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 7 4