NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

信受奉行 xìn shòu fèngxíng

xìn shòu fèngxíng phrase to believe and practice
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (FGDB '信受奉行')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 1 3
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 111 3
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 10 3
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 100 2
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 1 2
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 5 2
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 4 2
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 3 2
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 98 2
Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
皆大欢喜信受奉行 皆大歡喜信受奉行 皆大歡喜信受奉行 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 565 48
欢喜信受奉行 歡喜信受奉行 踊躍歡喜信受奉行 Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 Scroll 1 28
喜信受奉行 喜信受奉行 喜信受奉行 Buddhahṛdayadhāraṇīdharmaparyāya (Zhu Fo Xin Tuoluoni Jing) 《諸佛心陀羅尼經》 Scroll 1 10
信受奉行生 信受奉行生 信也信受奉行生智也 Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》 Scroll 1 3
信受奉行作礼 信受奉行作禮 信受奉行作禮而退 Dhvajāgrakeyūrādhāraṇī (Fo Shuo Wu Neng Sheng Fan Wang Rulai Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經》 Scroll 1 3
信受奉行去 信受奉行去 信受奉行去 Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 9 2
去信受奉行 去信受奉行 而去信受奉行 Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing Chu Yezhang Zhou Jing) 《最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經》 Scroll 1 2
修学信受奉行 修學信受奉行 各次第修學信受奉行 Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 7 2
足信受奉行 足信受奉行 頭面禮足信受奉行 Vasudhārādhāraṇīsūtra (Sheng Chi Shi Tuoluoni Jing) 《聖持世陀羅尼經》 Scroll 1 2
未曾有信受奉行 未曾有信受奉行 踊躍得未曾有信受奉行 Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 1 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
信受奉行 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
信受奉行 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Foshuo Wu Yun Jie King Jing《別譯雜阿含經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 1
信受奉行 Scroll 3 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
信受奉行 Scroll 8 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》 1
信受奉行 Scroll 4 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
信受奉行 Scroll 12 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
佛說信受奉行 Scroll 1 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
信受奉行 Scroll 2 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
信受奉行 Scroll 2 in Zhong Benqi Jing 《中本起經》 1
信受奉行 Scroll 2 in Xingqi Xing Jing 《佛說興起行經》 1
信受奉行 Scroll 6 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
信受奉行 Scroll 1 in Sutra of Parables 《譬喻經》 1
信受奉行 Scroll 400 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1