NTI Reader
NTI Reader

信受奉行 xìn shòu fèngxíng

xìn shòu fèngxíng set phrase to receive and practice
Domain: Buddhism 佛教
Notes: In the sense of 信受 receive and 奉行 practice; a phrase often found at the end of sutras (Ding '信受奉行'; FGDB '信受奉行'; SH '信受奉行')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 111 3
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 1 3
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 10 3
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 98 2
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 3 2
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 1 2
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 100 2
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 4 2
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 5 2
Kāśyapaparivarta (Dajiaye Wen Dabao Ji Zhengfa Jing) 《大迦葉問大寶積正法經》 Scroll 5 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
皆大欢喜信受奉行 皆大歡喜信受奉行 皆大歡喜信受奉行 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 565 48
欢喜信受奉行 歡喜信受奉行 踊躍歡喜信受奉行 Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 Scroll 1 28
喜信受奉行 喜信受奉行 喜信受奉行 Buddhahṛdayadhāraṇīdharmaparyāya (Zhu Fo Xin Tuoluoni Jing) 《諸佛心陀羅尼經》 Scroll 1 10
信受奉行作礼 信受奉行作禮 信受奉行作禮而退 Dhvajāgrakeyūrādhāraṇī (Fo Shuo Wu Neng Sheng Fan Wang Rulai Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經》 Scroll 1 3
信受奉行生 信受奉行生 信也信受奉行生智也 Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》 Scroll 1 3
渴仰信受奉行 渴仰信受奉行 咸皆歡喜大眾渴仰信受奉行 Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 5 2
去信受奉行 去信受奉行 而去信受奉行 Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing Chu Yezhang Zhou Jing) 《最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經》 Scroll 1 2
足信受奉行 足信受奉行 頭面禮足信受奉行 Vasudhārādhāraṇīsūtra (Sheng Chi Shi Tuoluoni Jing) 《聖持世陀羅尼經》 Scroll 1 2
说信受奉行 說信受奉行 聞佛所說信受奉行 Avalokiteśvaranāmāṣṭaśatakasūtra (Sheng Guanzizai Pusa Yibai Ba Ming Jing) 《聖觀自在菩薩一百八名經》 Scroll 1 2
修学信受奉行 修學信受奉行 各次第修學信受奉行 Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 7 2