NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

出胎 chūtāi

chūtāi verb for a Buddha to be reborn
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (FGDB '出胎')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Conversion of the Barbarians 《老子化胡經》 Scroll 2 5
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 44 5
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 1 4
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 4
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 55 4
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 10 4
Wu Liang Shou Jing Lian Yi Shu Wen Zan 《無量壽經連義述文贊》 Scroll 1 4
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 171 4
Catuḥsatyaśāstra (Si Di Lun) 《四諦論》 Scroll 1 4
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 7 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
出胎时 出胎時 菩薩出胎時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 59
胎出胎 胎出胎 若一若二處胎出胎少壯老疾 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 1 23
入胎出胎 入胎出胎 入胎出胎 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 19 12
四出胎 四出胎 四出胎時 Ren Wang Hu Guo Bore Jing Shu 《仁王護國般若經疏》 Scroll 2 10
入住出胎 入住出胎 往趣他世入住出胎 Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 13 8
出胎生 出胎生 出胎生恐怖 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 3 7
谓出胎 謂出胎 出謂出胎 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 84 7
未出胎 未出胎 畢竟菩薩如未出胎 Bodhisattvabhūmi (Pusa Shan Jie Jing) 《菩薩善戒經》 Scroll 9 6
及出胎 及出胎 及出胎已幼稚之前 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 6
菩萨出胎 菩薩出胎 菩薩出胎亦復如是 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
菩薩出胎亦復如是 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
出胎 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
出胎 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
出胎阿耨多羅三藐三菩提 Scroll 6 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
出胎幼稚之前 Scroll 2 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
入胎出胎 Scroll 2 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
出胎正念 Scroll 7 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 3
出胎恐怖 Scroll 3 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 1
出胎 Scroll 8 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
出胎頭髮 Scroll 1 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 4
菩薩摩訶薩出胎 Scroll 54 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
菩薩摩訶薩出胎 Scroll 416 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
菩薩摩訶薩出胎示現種種希有 Scroll 491 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
無有出胎 Scroll 11 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
入胎出胎 Scroll 19 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
出胎 Scroll 39 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
出胎 Scroll 67 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
出胎 Scroll 8 in Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 1
出胎乃至 Scroll 11 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
出胎 Scroll 15 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
出胎乃至 Scroll 11 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
出胎 Scroll 15 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
出胎 Scroll 1 in Dafangguang Fo Huayan Jing Bu Siyi Fo Jingjie Fen 《大方廣佛華嚴經不思議佛境界分》 1
過於三十八出胎 Scroll 55 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 4
性命出胎 Scroll 56 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1