NTI Reader
NTI Reader

开门 (開門) kāimén

  1. kāimén phrase to open a door
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
    Notes: (ABC 'kāimén' 开门 vo 1; NCCED '开门' 1)
  2. kāimén phrase to open for business
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Administration 管理
    Notes: (ABC 'kāimén' 开解 vo 2; NCCED '开门' 3)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 3 11
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 8 8
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 30 8
Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 Scroll 2 6
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 6
Zhong Tianzhu Shewei Guo Zhihuan Si Tu Jing 《中天竺舍衛國祇洹寺圖經》 Scroll 2 5
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 10 4
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 10 4
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 21 4
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 3 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
开门大 開門大 於長夜恒常開門大施普請眾生隨意所與 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 10
开门时 開門時 而開門時 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 35 5
开门印 開門印 次結開門印 Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 1 5
结开门 結開門 即說結開門契 Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 3 4
不须开门 不須開門 不須開門 Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 Scroll 2 4
开门入 開門入 開門入內 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 8 4
开门出去 開門出去 自行動轉開門出去 Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 5 3
开门契 開門契 即說結開門契 Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 3 3
即为开门 即為開門 即為開門與之 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 41 3
语开门 語開門 汝云何向暮無所語開門而出 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 30 3