NTI Reader
NTI Reader

曩莫 nǎngmò

nǎngmò verb namo / to pay respect to / to take refuge
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 南無

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 2 150
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 2 124
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 1 82
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 Scroll 3 73
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 Scroll 1 54
Gongyang Hu Shi Ba Tian Fa 《供養護世八天法》 Scroll 1 21
Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui 《大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌》 Scroll 1 21
Jingang Shou Guangming Guan Ding Jing Zui Sheng Li Yin Sheng Wu Dong Zun Da Wei Nu Wang Niansong Yi Gui Fa Pin 《金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品》 Scroll 1 20
Fo Shuo Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Yi Gui Jing 《佛說不空羂索陀羅尼儀軌經》 Scroll 1 20
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 Scroll 2 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
曩莫三 曩莫三 曩莫三滿多沒馱南 She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 1 745
曩莫萨 曩莫薩 曩莫薩嚩怛他 She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 1 97
曩莫室 曩莫室 曩莫室戰 Yiqie Rulai Da Mimi Wang Wei Ceng You Zuishang Weimiao Da Man Na Luo Jing 《一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經》 Scroll 5 19
曩莫糁 曩莫糝 曩莫糝曼多沒馱喃捺奢沫浪 Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 Scroll 1 15
野曩莫 野曩莫 曩謨囉怛曩怛囉夜野曩莫阿哩野嚩路枳帝濕嚩囉野冐地薩怛嚩野摩賀薩怛嚩 Guanzizai Pusa A Me Zhai Fa 《觀自在菩薩阿麼𪘨法》 Scroll 1 14
曩莫悉 曩莫悉 曩莫悉底哩 Fo Shuo Huanhua Wang Da Yujia Jiao Shi Fennu Ming Wang Da Ming Guan Xiang Yi Gui Jing 《佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經》 Scroll 1 13
曩莫塞 曩莫塞 曩莫塞訖哩 Avalokiteśvaramātādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Guanzizai Pusa Mu Tuoluoni Jing) 《佛說觀自在菩薩母陀羅尼經》 Scroll 1 10
曩莫素 曩莫素 曩莫素摩 Su Yao Yi Gui 《宿曜儀軌》 Scroll 1 6
曩莫娑 曩莫娑 娑賀曩莫娑嚩 Fo Shuo Huanhua Wang Da Yujia Jiao Shi Fennu Ming Wang Da Ming Guan Xiang Yi Gui Jing 《佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經》 Scroll 1 6
曩莫迦 曩莫迦 哆耶曩莫迦那迦 Fo Shuo Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Yi Gui Jing 《佛說不空羂索陀羅尼儀軌經》 Scroll 1 4