NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

曩莫 nǎngmò

nǎngmò verb namo / to pay respect to / to take refuge
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 南無

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 2 150
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 2 124
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 1 82
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 Scroll 3 73
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 Scroll 1 54
Gongyang Hu Shi Ba Tian Fa 《供養護世八天法》 Scroll 1 21
Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui 《大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌》 Scroll 1 21
Fo Shuo Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Yi Gui Jing 《佛說不空羂索陀羅尼儀軌經》 Scroll 1 20
Jingang Shou Guangming Guan Ding Jing Zui Sheng Li Yin Sheng Wu Dong Zun Da Wei Nu Wang Niansong Yi Gui Fa Pin 《金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品》 Scroll 1 20
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 Scroll 2 19

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
曩莫三 曩莫三 曩莫三滿多沒馱南 She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 1 535
曩莫萨 曩莫薩 曩莫薩嚩怛他 She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 1 39
曩莫糁 曩莫糝 曩莫糝曼多沒馱喃捺奢沫浪 Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 Scroll 1 14
曩莫舍 曩莫舍 曩莫舍吉野 Foshuo Guanxiang Fomu Boreluomiduo Jing 《佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經》 Scroll 1 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
曩莫 Scroll 1 in Foshuo Sheng Fomu Xiao Zi Boreluomiduo Jing 《佛說聖佛母般若波羅蜜多經》 1
曩莫 Scroll 1 in Foshuo Guanxiang Fomu Boreluomiduo Jing 《佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經》 2
曩莫滿 Scroll 1 in She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 12
曩莫滿 Scroll 2 in She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 150
曩莫滿 Scroll 3 in She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 9
曩莫 Scroll 1 in Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui 《大毘盧遮那經廣大儀軌》 11
曩莫 Scroll 2 in Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui 《大毘盧遮那經廣大儀軌》 12
曩莫 Scroll 3 in Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui 《大毘盧遮那經廣大儀軌》 1
曩莫 Scroll 1 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 82
曩莫滿 Scroll 2 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 124
曩莫 Scroll 1 in Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui 《大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌》 21
曩莫 Scroll 2 in Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui 《大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌》 2
曩莫 Scroll 1 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 54
曩莫 Scroll 2 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 19
曩莫 Scroll 3 in Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 73
曩莫滿 Scroll 1 in Qing Long Si Gui Ji 《青龍寺軌記》 4
曩莫 Scroll 1 in Dari Jing Lue She Niansong Suixing Fa 《大日經略攝念誦隨行法》 5
曩莫滿 Scroll 1 in Da Piluzhena Lue Yao Su Ji Men Wu Zhi Niansong Fa 《大毘盧遮那略要速疾門五支念誦法》 9
曩莫 Scroll 1 in Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 1
曩莫滿 Scroll 1 in Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 1
曩莫 Scroll 2 in Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 3
曩莫 Scroll 5 in Yiqie Rulai Da Mimi Wang Wei Ceng You Zuishang Weimiao Da Man Na Luo Jing 《一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經》 1
曩莫 Scroll 1 in Fo Shuo Huanhua Wang Da Yujia Jiao Shi Fennu Ming Wang Da Ming Guan Xiang Yi Gui Jing 《佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經》 10
曩莫滿 Scroll 1 in Qing Jing Fashen Piluzhena Xin Di Famen Chengjiu Yiqie Tuoluoni San Zhong Xi Di 《清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地》 2
曩莫迦南 Scroll 1 in Niansong Jie Hufa Putong Zhu Bu 《念誦結護法普通諸部》 3