NTI Reader
NTI Reader

人类 (人類) rénlèi

rénlèi noun humanity / the human race / mankind
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
Notes: (CCD '人类'; FE '人類')

Contained in

人类学人类语言人类社会

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 1 6
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 2 3
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 2 3
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 50 2
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 18 2
Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 13 2
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 8 2
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 2
Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 8 2
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 32 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
人类中 人類中 普遍一切人類中 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 7 5
见人类 見人類 未見人類妙如瞿曇 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 4
界人类 界人類 八明法界人類 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 18 3
人类猛 人類猛 人類猛等現見亦有互相離故 Vijñaptimātratāsiddhiśāstra (Cheng Weishi Lun) 《成唯識論》 Scroll 2 3
无有人类 無有人類 無有人類能得如是安隱久住 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 3
明人类 明人類 初明人類者夫大乘行人通名菩薩 Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 1 2
引人类 引人類 下別引人類 Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 13 2
人类显 人類顯 如須菩提就人類顯 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 2
在地人类 在地人類 謂除天外在地人類中最勝 Shi Shi Yao Lan 《釋氏要覽》 Scroll 1 2
余人类 餘人類 何況諸餘人類興惡心者而 Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 Scroll 1 2