NTI Reader
NTI Reader

人类 (人類) rénlèi

rénlèi noun humanity / the human race / mankind
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
Notes: (CCD '人类'; FE '人類')

Contained in

人类学人类语言人类社会

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
人类中 人類中 普遍一切人類中 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 7 5
无有人类 無有人類 無有人類能得如是安隱久住 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 3
人类猛 人類猛 人類猛等現見亦有互相離故 Vijñaptimātratāsiddhiśāstra (Cheng Weishi Lun) 《成唯識論》 Scroll 2 3
界人类 界人類 八明法界人類 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 18 3
人类显 人類顯 如須菩提就人類顯 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 2
明人类 明人類 初明人類者夫大乘行人通名菩薩 Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 1 2
引人类 引人類 下別引人類 Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 13 2
在地人类 在地人類 謂除天外在地人類中最勝 Shi Shi Yao Lan 《釋氏要覽》 Scroll 1 2
余人类 餘人類 何況諸餘人類興惡心者而 Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 Scroll 1 2