NTI Reader
NTI Reader

室罗那拏 (室羅那拏) shìluónàná

shìluónàná set phrase śrāmaṇera / sramanera / a novice Buddhist monk
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 沙彌