NTI Reader
NTI Reader

神通力 shéntōnglì

shéntōnglì noun a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 神通

Contained in

神通力量

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
现神通力 現神通力 現神通力 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 2 29
神通力往 神通力往 以神通力往到十方殑伽沙等諸佛世界 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 378 17
佛神通力 佛神通力 是即名為佛神通力 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 14
自在神通力 自在神通力 如是菩薩示現自在神通力時 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 8 10
广大神通力 廣大神通力 廣大神通力 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 26 7
无量神通力 無量神通力 無量神通力 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 26 6
如来神通力 如來神通力 如來神通力 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 5
菩萨神通力 菩薩神通力 菩薩神通力 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 9 4
示现神通力 示現神通力 如是示現神通力 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 4 4
神通力令 神通力令 釋提桓因以神通力令諸門戶皆自然開 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 4