NTI Reader
NTI Reader

生相 shēng xiāng

shēng xiāng set phrase attribute of arising
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (FGDB '生相')

Contained in

众生相

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 3 38
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 7 32
Notes on the Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《起信論疏筆削記》 Scroll 9 21
Outline of the Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論內義略探記》 Scroll 1 20
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 39 18
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 5 18
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 5 16
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 59 16
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 69 15
Notes on the Meaning of Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論義記》 Scroll 2 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生相续 生相續 諸趣生相續故 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 25 17
无有生相 無有生相 若法無有生相 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 1 11
生相似 生相似 增者即是滅相似已能生相似 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 38 8
生相不可 生相不可 是識陰生相不可得 Lokadharaparipṛcchā (Chi Shi Jing) 《持世經》 Scroll 2 5
业生相 業生相 由業生相 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 9 5
中生相 中生相 名色中生相 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 5
定众生相 定眾生相 亦不得實定眾生相 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 25 4
生相灭 生相滅 不見眾生心生相滅相住異相 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 14 4
身生相 身生相 於身生相二齒 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 110 4
毛生相 毛生相 得一一孔一毛生相 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 6 4