NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

中枢神经系统 (中樞神經系統) zhōngshū shénjīng xìtǒng

zhōngshū shénjīng xìtǒng noun central nervous system (CNS)
Domain: Medicine 医疗