NTI Reader
NTI Reader

中枢神经系统 (中樞神經系統) zhōngshū shénjīng xìtǒng

zhōngshū shénjīng xìtǒng noun central nervous system (CNS)
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Medicine 医疗