NTI Reader
NTI Reader

诵经 (誦經) sòngjīng

sòngjīng set phrase to chant sutras
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (CEDB '诵经'; SH '誦')

Contained in

大毘卢遮那佛说要略念诵经金刚顶瑜伽中略出念诵经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fa Hua Zhuanji 《法華傳記》 Scroll 5 19
Fa Hua Zhuanji 《法華傳記》 Scroll 6 19
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 14
Hong Zan Fa Hua Zhuan 《弘贊法華傳》 Scroll 7 14
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 28 13
Hong Zan Fa Hua Zhuan 《弘贊法華傳》 Scroll 8 13
Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 12 13
Lotus Samādhi Repentance Ceremony 《法華三昧懺儀》 Scroll 1 12
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 10 11
Fa Hua Zhuanji 《法華傳記》 Scroll 4 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
坐禅诵经 坐禪誦經 坐禪誦經 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 4 17
诵经典 誦經典 世尊若令先於佛法四十年中讚誦經典 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 13
诵经佐 誦經佐 坐禪誦經佐助眾事 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 1 10
诵经念 誦經念 令得飽滿誦經念道 Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 Scroll 1 5
诵经坐禅 誦經坐禪 誦經坐禪 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 4
诵经七 誦經七 本真言誦經七遍 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 4
能诵经 能誦經 我能誦經 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 4
学诵经 學誦經 謙卑忍辱精進一心學誦經偈 Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 4 4
诵经念佛 誦經念佛 若誦經念佛持呪行者 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 2 3
勤诵经 勤誦經 勤誦經 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 3