NTI Reader
NTI Reader

广说 (廣說) guǎngshuō

guǎngshuō verb to explain / to teach
Domain: Buddhism 佛教
Notes: In the sense of 宣說 (Ding '廣說'; Ding '四種廣說')

Contained in

四种广说四大广说

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmadhātukāyapādaśāśtra (Apidamo Jie Shen Zu Lun) 《阿毘達磨界身足論》 Scroll 3 67
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 19 62
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 4 49
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 47
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 511 45
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 43
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 23 42
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 198 42
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 15 41
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 524 41

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
上广说 上廣說 如上廣說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 45
修多罗广说 修多羅廣說 如前欝低迦修多羅廣說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 19
前广说 前廣說 如是如前廣說 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 16
愿广说 願廣說 唯願廣說 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 9
广说法 廣說法 如來於大眾中廣說法時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 7
广说四谛 廣說四諦 世尊又為廣說四諦 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 7
为人广说 為人廣說 羅睺羅於異時為人廣說尼陀那法已 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 6
文广说 文廣說 以此文廣說如是 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 5
经广说 經廣說 如經廣說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 5
佛广说 佛廣說 盡向佛廣說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 5