NTI Reader
NTI Reader

律仪 (律儀) lǜ yí

lǜ yí set phrase rules and ceremonies
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '律儀'; MOE '律儀'; SH '律儀')

Contained in

教诫新学比丘行护律仪摄律仪戒律仪戒

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 14 228
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 15 207
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 3 202
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 39 191
Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 14 190
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 14 175
Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra 《雜阿毘曇心論》 Scroll 3 165
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 14 159
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 19 153
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 122 153

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
住律仪 住律儀 住律儀 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 20
恶律仪 惡律儀 十二惡律儀亦如是 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 19
律仪童子 律儀童子 彼住律儀童子以先覩佛喜踊內心 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 47 13
律仪菩萨 律儀菩薩 於諸安住律儀菩薩心無隨學 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 47 11
律仪家 律儀家 或餘猥雜惡律儀家 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 181 7
语律仪 語律儀 具語律儀 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 349 7
波罗提木叉律仪 波羅提木叉律儀 攝受波羅提木叉律儀 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 6
安住律仪 安住律儀 持戒清淨安住律儀 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 7 6
尔时律仪 爾時律儀 爾時律儀童子即以伽他報其弟曰 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 47 6
二者律仪 二者律儀 二者律儀斷 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 5