NTI Reader
NTI Reader

佛世尊 fóshìzūn

fóshìzūn proper noun Buddha, the world-honoured / bhagavat
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '佛世尊'; SH '佛世尊')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 43
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 543 41
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 9 30
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 7 29

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谓佛世尊 謂佛世尊 謂佛世尊當說法時 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 11
佛世尊及 佛世尊及 我所歸依是佛世尊及法 Hu Guo Jing 《護國經》 Scroll 1 8
佛世尊悉 佛世尊悉 唯佛世尊悉能了知 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 7
请佛世尊 請佛世尊 我今虔心請佛世尊 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 7
今佛世尊 今佛世尊 今佛世尊已得梵住寂靜涅槃 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 6
知佛世尊 知佛世尊 薩遮尼犍子知佛世尊默然受請已 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 6
佛世尊常法 佛世尊常法 諸佛世尊常法 Yangjueji Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦崛髻經》 Scroll 1 5
佛世尊善能 佛世尊善能 謂佛世尊善能分別十二處法 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 4
佛世尊今 佛世尊今 佛世尊今在何所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 4
佛世尊境界 佛世尊境界 佛世尊境界行 Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》 Scroll 1 4