NTI Reader
NTI Reader

伽罗 (伽羅) jiāluó

jiāluó noun a kind of wood for incense
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '伽羅'; FGDB '伽羅'; SH '伽羅')

Contained in

佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经娑伽罗龙王摩伽罗僧伽罗人勿伽罗没特伽罗伽伽罗 拘尸那伽罗僧伽罗刹所集经郁伽罗越问菩萨经郁伽罗越佛为娑伽罗龙王所说大乘经密利伽罗磨多多伽罗毘伽罗论僧伽罗僧伽罗国阿罗罗伽罗摩伽罗华宾伽罗迦征伽罗国那伽罗曷国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 192 162
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 26 153
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 21 131
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 198 108
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 3 92
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 9 89
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 13 62
Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 55
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 16 52
Abhidharmasamuccaya (Dasheng Apidamo Ji Lun) 《大乘阿毘達磨集論》 Scroll 6 52

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
特伽罗 特伽羅 四補特伽羅 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 169
沸伽罗 沸伽羅 有沸伽羅娑羅婆羅門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 17
能伽罗 能伽羅 至伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 17
伽罗娑罗 伽羅娑羅 有沸伽羅娑羅婆羅門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 16
伽罗无所有 伽羅無所有 補特伽羅無所有故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 57 14
伽罗性空 伽羅性空 聲聞補特伽羅聲聞補特伽羅性空 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 64 8
麑伽罗 麑伽羅 帝麑伽羅 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 8
伽罗林 伽羅林 今在伊車能伽羅林中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 7
富伽罗 富伽羅 世間當出大富伽羅 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 6
伽罗聚落 伽羅聚落 至一奢能伽羅聚落 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 47 5